Polityka Systemu Zarządzania laboratorium "LABO - WET" Sp. z o.o.

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne "Labo-Wet" Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt, badania środków żywienia zwierząt i środowiska. Priorytetem naszym jest budowanie i utrzymanie opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera dla Klientów (hodowców zwierząt i lekarzy weterynarii) współpracujących z Laboratorium na wszystkich etapach produkcji zwierzęcej oraz w zakresie diagnostyki chorób zwierząt tzw. "towarzyszących".

Ogólnym celem jakościowym jest uzyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu wiarygodności, rzetelności i użyteczności świadczonych weterynaryjnych usług diagnostycznych. Politykę systemu zarządzania jako nadrzędny element funkcjonowania "Labo-Wet" Sp. z o.o., zamierzamy realizować poprzez spełnienie następujących celów strategicznych:
–       prowadzenie działań dla podniesienia konkurencyjności na rynku weterynaryjnych usług diagnostycznych
–       wprowadzanie, zgodnie z oczekiwaniami rynku i możliwościami finansowymi laboratorium "Labo-Wet" Sp. z o.o., nowoczesnego wyposażenia pomiarowo-badawczego,
–       utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych badań,

Realizowana polityka jakości oraz wdrożony system zarządzania gwarantują, że Laboratorium działa bezstronnie i niezależnie.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje, iż:
–       Laboratorium wykonuje badania zgodnie z przepisami prawa (krajowymi i związanymi z nimi przepisami międzynarodowymi) oraz z dobrą praktyką profesjonalną, na wysokim poziomie jakościowym, monitorując swoje kompetencje w zewnętrznych badaniach międzylaboratoryjnych,
–       Stosowany system zarządzania Laboratorium jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005 + Ap1:2007 + AC :2007 oraz mającymi zastosowanie dokumentami PCA.
–       System zarządzania jest poddawany ciągłemu doskonaleniu skuteczności jego funkcjonowania
–       Ustanowiono właściwe procesy komunikacyjne w laboratorium, przy czym komunikacja odnosi się również do skuteczności systemu zarządzania,
–       Udokumentowana w Księdze Jakości polityka, jak również cała dokumentacja systemu zarządzania Laboratorium są znane, dostępne, czytelne i stosowane w praktyce laboratoryjnej przez wszystkich pracowników,
–       Laboratorium nie angażuje się w działalność, która mogłaby zachwiać zaufanie do niezależności jego ocen oraz rzetelności w odniesieniu do jego działalności dotyczącej badań,
–       kwalifikacje zawodowe pracowników Laboratorium i ich ciągłe doskonalenie poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne, okresowe sprawdzenia kompetencji diagnostów oraz udział w badaniach międzylaboratoryjnych zapewniają profesjonalizm badań i wysoki poziom świadczonych usług laboratoryjnych,
–       wynagrodzenie pracowników wykonujących badania jest niezależne od wyników badań.
Za realizację polityki systemu zarządzania w Laboratorium odpowiedzialni są wszyscy pracownicy. Za zapewnienie jakości, utrzymanie i doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością odpowiedzialny jest Kierownik ds. Jakości Laboratorium.

Więcej w tej kategorii: